artakalmak

nsz Œ用剩, 花费后剩余; 还剩下(若干时间、路程等) 超出, 超过 Ž活得比…长久, 还活着, 在世; 安然无恙; 保留下来, 保存下来

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

  • artakalmak — den Artmak, geriye kalmak, fazla bulunmak Artakalan para ile çocuk pek güç geçiniyordu. H. F. Ozansoy …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • artakalma — is. Artakalmak işi veya durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.